Brukervilkår C More

Gjelder fra og med 15 april 2019

1. Generelt

C More er en internettbasert distributør av tjenester (”Tjenestene”) som gir Brukeren mulighet til, avhengig av valgt pakke, gjennom streaming se sport, filmer, serier, TV-program, barneinnhold og lineære TV-kanaler via internett på www.cmore.no (”Nettstedet”) og i C Mores apper. For at en Bruker (”Bruker”) skal kunne få tilgang til Tjenestene kreves, utover betaling, at Brukeren har registret en Brukerkonto på Nettstedet eller i våre apper. En Brukerkonto opprettes når Brukeren selv registrerer seg på Nettstedet, i appen eller gjennom at Brukeren inngår en avtale om tilgang til Tjenestene med en digital-tv operatør, en C More-selger, videreselger, iTunes eller samarbeidspartner av C More.

C More og TV4 AB, org. nr 556242-7152, inngår i samme konsern (med Bonnier Broadcasting AB org. nr. 556802-5646 som felles eier). C Mores søstertjeneste TV4 Play tilbys av TV4 AB og er en gratisttjeneste der Brukere blant annet kan se TV4-innhold med reklame. Tjenestene bygger på samme tekniske plattform, hvilket innebærer at når Brukeren oppretter en Brukerkonto på Nettstedet, så opprettes det en hvilende konto for TV4 Play, og om en Brukere oppretter en konto for TV4 Play, så settes det opp en hvilende konto på Nettstedet. En hvilende konto for TV4 Play aktiveres senere dersom Brukeren velger å komplettere med obligatoriske opplysninger på TV4 Play og en hvilende konto på Nettstedet aktiveres dersom Brukeren velger å kjøpe noen av de pakker (abonnement) som finnes på C More.

Disse vilkårene (”Brukervilkår”) utgjør sammen med de øvrige vilkårene og den informasjon som gis i forbindelse med kjøp av abonnement, enten via tredjepart som for eksempel en digital-TV operatør eller direkte fra C More, de vilkårene som gjelder for bruk av Tjenestene.

For de Brukere som har kjøpt abonnement og inngått avtale om tilgang til Tjenestene med tredjepart, som for eksempel en digital-TV operatør, gjelder dog ikke punktene 3-10 og 18 nedenfor (slike Brukere henvises i stedet til avtalen som Brukeren har inngått med aktuell tredjepart). Dersom du kjøper et C More abonnement via iTunes kommer iTunes vilkår til å gjelde for eksempel for reklamasjon, oppsigelse og angrerett. iTunes vilkår skal gis forrang ved motstrid når kjøp har skjedd via iTunes. Du godkjenner iTunes vilkår i forbindelse med at du fortar kjøpet.

For de Brukere som har kjøpt abonnement og inngått avtale om tilgang til Tjenestene direkte med C More gjelder disse Brukervilkår i sin helhet (Brukervilkårene sammen med øvrige vilkår i forbindelse med kjøpet utgjør avtalen mellom Brukeren og C More, ”Avtalen ”).

Brukeren har ansvaret for at de opplysninger som Brukeren gir i forbindelse med opprettelse av Brukerkonto er korrekte, samt løpende å meddele C More dersom opplysningene endres. Brukeren har ansvaret for at ingen annen får tilgang til Brukerens innloggingsopplysninger og passord. Brukeren skal umiddelbart varsle C More dersom Brukeren vet eller mistenker at noen annen enn Brukeren har fått tilgang til innloggingsopplysninger og passord.

2. Tekniske og geografiske forutsetninger for å bruke Tjenestene

For å kunne bruke Tjenestene må Brukeren ha nødvendig utstyr, programvare og internettkapasitet. C More har ikke ansvar for feil og/eller forsinkelse som henger sammen med at Brukeren ikke har nødvendig utstyr, programvare og/eller ikke internettkapasitet. Brukeren kan se innhold på ulike mottaksenheter som har Android, Windows, OS X og IOS. Bruker har ikke rett til å registrere fler enn fem (5) mottaksenheter og kan aldri motta innhold fra Tjenestene på flere enn to (2) mottaksenheter samtidig. C More forbeholder seg retten til å endre de tekniske forutsetningene fra tid til annen.

Bruker har kun rett til å bruke innhold via Tjenestene når Bruker befinner seg i Norge. Fra og med 1. april 2018 har Bruker dog mulighet til, under visse forutsetninger, og i henhold til Europaparlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/1128 om grenseoverskridende portabilitet for innholdstjenester online på det indre markedet, bruke innhold via Tjenestene når Bruker midlertidig befinner seg utenfor Norge, men innen EU/EØS.

3. Pris, betaling og håndtering av betalingsinformasjon

For å inngå Avtalen må Bruker være 18 år. Abonnement tegnes for den perioden som fremgår av informasjonen og vilkårene ved kjøpet (”Abonnementsperiode”). Dersom Bruker har valgt en kampanje med bindingstid, går Abonnementsperioden over til å bli en 30 dagersperiode etter at bindingstiden har løpt ut, se videre under punkt 4, ”Automatisk fornyelse av abonnement”.

Betaling av abonnementsavgiften skjer på forskudd frem til Brukeren sier opp abonnementet. Abonnementsavgiften betales gjennom at avgiften trekkes fra det kredittkort som Brukeren har lagt inn eller gjennom betaling av faktura eller gjennom annen betalingsmåte som C More til enhver tid tilbyr.

Dersom du har kjøpt abonnementet via iTunes vil abonnementsavgiften trekkes fra det kredittkortet eller betalingskortet som du har lagt til i iTunes. Avgiften trekkes 24 timer innen utløpet av inneværende abonnementsperiode. For ytterligere informasjon, se iTunes vilkår.

Dersom betaling skjer via kredittkort forfaller Abonnementsavgift for en fornyet Abonnementsperiode til betaling den siste dagen i inneværende Abonnementsperiode. Dersom betaling skjer via faktura forfaller abonnementsavgift for en fornyet Abonnementsperiode til betaling på forfallsdagen som angitt på fakturaen. Pris for kjøp av innhold utover det som inngår i abonnementet (f.eks. enkeltkjøp) fremgår av prislisten som gjelder fra tid til annen og som finnes på Nettstedet. Samtlige priser er angitt inklusiv moms og i norske kroner (NOK).

Utover betaling til C More (eller annen som Bruker har inngått avtale med om tilgang til Tjenestene) for abonnement eller f.eks. innhold ved enkeltkjøp, tilkommer den avgift som Bruker betaler til sin internettilbyder, som håndteres mellom Bruker og dennes internettilbyder utenfor rammen for denne Avtalen.

Betaling til C More skjer via den eller de betalingsformidlere som C More bruker fra tid til annen. Dersom du betaler ditt abonnement via betalingsløsning som tilbys av tredjepart kan du i visse tilfeller måtte godkjenne også denne leverandørens vilkår i forbindelse med registrering av betalingsmetode osv.

Brukeren kan betale med kredittkort (VISA eller Mastercard), faktura eller annen betalingsmetode som fremgår av Nettstedet/appen der du gjør ditt kjøp. Bruker bør notere at eventuelle avgifter og ytterligere vilkår kan gjelde for bruken av disse betalingsalternativene.

Dersom kjøpet skjer via Nettstedet kommer kjøpet på Brukers kontoutdrag for kredittkort til å bokføres som C More. Bruker har ansvaret for at den kontoen som i henhold til denne Avtalen skal debiteres abonnementsavgift på forfallsdagen har tilstrekkelig innestående til å dekke den abonnementsavgift som debiteres fra tid til annen. Dersom det mangler midler, forbeholder C More seg retten til å sende faktura. Ved forsinket betaling har C More rett til å debitere Bruker forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven, lovlige gebyrer for inkasso og betalingsoppfordring. Videre har C More rett til umiddelbart å si opp Avtalen helt eller delvis eller på annet vis begrense Brukerens tilgang til Tjenestene. For det tilfellet at Bruker har kjøpt abonnement eller f.eks. innhold gjennom enkeltkjøp via en tredjepart (digital-tv operatør, videreselger eller annen samarbeidspartner av C More) og betalingen i henhold til Brukers avtale med slik tredjepart skal skje til denne, gjelder de betalingsalternativer og betalingsvilkår som fremgår av Brukers avtale med slik tredjepart. De betalingsvilkår som gjelder for kjøp via iTunes framgår av iTunes til enhver tid gjeldende vilkår.

4. Automatisk fornyelse av abonnement

Abonnement fornyes automatisk gjennom at Abonnementsperioden forlenges med 30 dager forutsatt at Bruker ikke har sagt opp abonnementet. Dette innebærer at C More kommer til å fortsette å debitere abonnementsavgift i henhold til med punkt 3 frem til Bruker sier opp abonnementet.

Dersom du som har inngått abonnement i Apple TV eller en iOS enhet via iTunes vil endre din pakke gjør du dette i iTunes. Ønsker du å avslutte ditt abonnement som er kjøpt via iTunes skal også dette skje via iTunes og dette må da skje 24 timer innen utløpet av inneværende abonnementsperiode.

5. Begrensninger i angreretten

Avtalen omfattes av angrerettloven. Dette innebærer bl.a. at Bruker har rett til å gå fra Avtalen (angrerett) innen 14 dager fra den dag da Avtalen ble inngått (angrefristen). For å benytte angreretten må Bruker innen angrefristens utløp kontakte C Mores kundeservice (telefon: 987 02232). Merk at angrefristen er begrenset. Dersom Bruker logger inn på Tjenesten og aktiverer streaming av innhold, samtykker Bruker til at C More begynner oppstart av Tjenesten også før utløpet av angrefristen. Dette innebærer at Bruker har samtykket til at Tjenestene er levert og at det dermed ikke gjelder noen angrerett fra og med det tidspunkt når Bruker aktiverer streaming av innhold. Bruker kan også varsle C More om påberopelse av angreretten gjennom å fylle inn og postlegge angreskjema til C More. Skjemaet finnes her: https://signform.no/dss/index.php?view=forms&id=12. Skjemaet sendes til C Mores kundeservice via e-post (cmore@tv2.no).

Har du kjøpt ditt abonnement via iTunes så gjelder de regler for angrerett, reklamasjon osv som fremgår av iTunes vilkår.

6. Kampanjer og Gratistilbud

C More kan komme til å tilby å bruke Tjenesten uten kostnad (”Gratistilbud”) i visse perioder (”Gratisperiode”). Retten til å benytte seg av Gratistilbud kan være på vilkår om at (i) hverken Bruker eller noen i Brukerens husstand har tegnet et abonnement i forbindelse med et tilbud om redusert pris ("Kampanjetilbud"), respektive Gratistilbud, de siste tolv (12) månedene og (ii) Bruker ikke har vært Bruker i løpet av de siste tolv (12) månedene.

Utover de vilkår som angis her, kan et Gratistilbud være betinget av visse ytterligere vilkår. Disse vilkår framgår der du har registrert deg for Gratistilbudet. Etter Gratisperiodens utløp kommer Bruker, forutsatt at Bruker ikke aktivt sier opp abonnementet tidligere, til å debiteres den pris som C More har varslet skal gjelde for Tjenesten etter Gratisperioden. Dette innebærer at Gratistilbudet går over til et abonnement og at C More kommer til å debitere slik abonnementsavgift frem til Bruker sier opp abonnementet eller C More meddeler Bruker at annen pris skal gjelde. Dersom Bruker sier opp et Gratistilbud i løpet av Gratisperioden, har C More rett til umiddelbart å avslutte Gratistilbudet og stenge Brukers tilgang til de relevante Tjenestene.

Du som har registrert deg for Gratistilbud i en iOS enhet via iTunes kan benytte tilbudet fra og med at du har akseptert tilbudet og bekreftet kontoopplysningene i en iOS enhet. Dersom du tegner et abonnement under pågående Gratisperiode, går Gratistilbudet over til et abonnement og uutnyttet Gratisperiode anses for opphørt.

7. Endring av abonnementsavgift

C More har rett til å endre abonnementsavgiften (også under Kampanjeperioden) gjennom å varsle Bruker senest 30 dager innen endringen trer i kraft. Slikt varsel publiseres på Nettstedet, i appen eller sendes til Bruker via e-post. Dersom Bruker har tegnet et abonnement med bindingstid, trer endringen ikke i kraft før tidligst 30 dager etter at bindingstiden har løpt ut.

8. C Mores ansvar for feil i, og forsinket leveranse av, Tjenestene

Tjenestenes karakter gjør at forstyrrelser, f.eks. på grunn av overbelastning, nettverks- og/eller andre kommunikasjonsfeil og/eller problemer, kan forekomme som kan innebære at Bruker ikke kan bruke kjøpt innhold. C More har ikke ansvar for at Bruker ikke kan bruke Tjenestene på grunn av slik overbelastning, feil og/eller problem. Utover hva som angis ovenfor er C Mores ansvar ytterligere begrenset til kun å omfatte feil i, og forsinket leveranse av, Tjenester som skyldes C More. C More har f.eks. ikke ansvar for feil og forsinkelse som skyldes Bruker eller feil i Brukers utstyr (som f.eks. at det ikke oppfyller de tekniske forutsetningene angitt i punkt 2 ovenfor) eller annet utstyr som ikke tilhører C More. C Mores ansvar omfatter ikke i noe tilfelle skade i eller tap i næringsvirksomhet.

Dersom Brukeren har kjøpt abonnement eller f.eks. innhold gjennom enkeltkjøp via en tredjepart (digital-tv operatør, videreselger eller annen samarbeidspartner av C More) har C More ikke på noe vis ansvar, uansett årsak, for at Brukeren ikke kan benytte Tjenestene. C More henviser i slike tilfeller Brukeren til de vilkår som framgår av Brukerens avtale med slik tredjepart.

For hva som gjelder ved reklamasjon av abonnement eller annen tjeneste kjøpt via iTunes, se iTunes vilkår.

9. Reklamasjon

Dersom Bruker anser at Tjenestene har mangler eller at levering av Tjenestene er forsinket, må Bruker, for å få påberope seg mangelen, sende reklamasjon gjennom å kontakte C Mores kundeservice innen to (2) måneder fra mangelen inntraff (kontaktopplysninger til kundeservice finnes i punkt 22 i disse Brukervilkårene, eller på Nettstedet).

Ved reklamasjon skal Bruker oppgi viss informasjon slik som f.eks. hvilket innhold (film, serieavsnitt, match etc.) som reklamasjonen gjelder, dato og tidspunkt for feilen/forsinkelsen, hvilken internettilbyder som Bruker har, Brukers postadresse, en detaljert redegjørelse for feilen/ forsinkelsen etc. Bruker skal videre sende med kvittering for det kjøpte abonnementet eller tjenesten eller på annet vis kunne vise sitt kjøp.

For reklamasjon av abonnement eller annen tjeneste kjøpt via iTunes, se iTunes vilkår for mer informasjon.

10. Avtaletid og oppsigelse

Avtalen gjelder i Abonnementsperioden og forlenges automatisk i henhold til punkt 4 ovenfor, dersom Bruker ikke sier opp abonnementet. Bruker har rett til å si opp abonnementet når som helst dersom abonnementet ikke har noen bindingstid, gjennom å kontakte C Mores kundeservice (kontaktopplysninger til kundeservice finnes under punkt 22 i disse Brukervilkårene, eller på Nettstedet). Tilbakebetaling av allerede betalt abonnementsavgift skjer dog ikke.

For oppsigelse av abonnement som er tegnet via iTunes, se iTunes vilkår.

11. Bruk av Tjenestene m.m.

Bruker har ansvaret for at Tjenestene ikke brukes i strid med gjeldende lov, samt at Tjenestene kun brukes for personlig og privat bruk. Alt materiale som Bruker får tilgang til gjennom Tjenestene er beskyttet av norsk, svensk og internasjonal opphavsrettslovgivning, og annen relevant lovgivning. Bruker har ikke rett til å forføye over materiale som Bruker får tilgang til gjennom Tjenestene i strid med opphavsrettslovgivning, annen relevant lovgivning eller i strid med denne Avtalen. Dette innebærer blant annet at Bruker ikke kan spre eller kopiere slikt materiale, ikke tilgjengeliggjøre materialet til allmennheten eller bruke materialet til kommersielle formål. Bruker kan ikke la annen person bruke Brukers innloggingsopplysninger. Bruker får ikke omgå, ta bort, endre eller for øvrig påvirke den teknikk og/eller det sikkerhetssystem som C More benytter for å beskytte Tjenestene. Brukers handlinger i strid med dette punkt 11 skal alltid anses som et vesentlig avtalebrudd og medføre rett for C More til umiddelbart å stenge Bruker fra å bruke Tjenestene, uten plikt til å betale tilbake mottatt betaling, uansett bindingstid. Slike hendelser kan også medføre erstatningsplikt for Bruker. C More forbeholder seg retten til å stenge Bruker fra all bruk av Tjenestene, uten plikt til å betale tilbake mottatt betaling uansett bindingstid, ved brudd på denne Avtalen.

12. Uegnet innhold

Det kan finnes innhold i Tjenestene som kan være, eller oppfattes som, uegnet for mindreårige eller andre. Bruker har ansvaret for at mindreårige ikke bruker uegnet innhold via Brukers brukerkonto.

13. Sosiale medier

Tjenestene kan la Bruker integrere sine aktiviteter i Tjenestene med funksjonalitet som tilbys av andre nettverkstjenester, f.eks. Twitter og Facebook (”Sosiale Medier”), gjennom for eksempel å la andre ta del i den profil som Bruker har på Tjenestene, samt dele lenker med andre brukere av Tjenestene. Dersom Bruker velger å aktivere slik funksjon kan det bli mulig for andre å se den profil som Bruker har på Tjenestene. Bruker samtykker til at C More ikke har ansvaret for innholdet når det er integrert med Sosiale Medier. C More forbeholder seg dog retten til umiddelbart å stenge hele eller deler av Tjenestene dersom Bruker benytter Tjenestene i forbindelse med Sosiale Medier på en måte som C More vurderer som klanderverdig, slik som f.eks. å (i) publisere eller skape noe som innebærer ærekrenkelse, forulemping, trakassering, mobbing eller noe som på annet vis er støtende eller klanderverdig, (ii) sende spam til andre brukere og/eller (iii) for øvrig gjør noe som strider mot gjeldende lov og/eller forskrift.

14. Rett til oppsigelse

C More kan, utover det som er angitt i punkt 11, stenge Tjenesten med umiddelbar virkning dersom om C More (i) beslutter a stenge Tjenestene helt eller delvis, (ii) beslutter vesentlig å endre Tjenestene og/eller innhold eller (iii) har annen rimelig grunn til å stenge Tjenesten. Fra C Mores side kan oppsigelse skje via e-post, telefon eller informasjon på Nettstedet. Tilbakebetaling kan kun skje dersom Bruker har direkteavtale med C More.

15. Personopplysninger

I forbindelse med at Bruker registrerer en konto på Nettstedet gir Bruker personopplysninger som C More bl.a. bruker for å tilby en relevant og interessant tjeneste. I viss utstrekning kan C More via cookies og lignende teknologier få informasjon om hvilket innhold Bruker foretrekker og hvordan Bruker manøvrerer på C Mores plattformer. Personopplysninger som Bruker, som har kjøpt abonnement og inngått avtale med tredjepart (som f.eks. en digital-TV operatør), avgir i forbindelse med innlogging i Tjenesten, er slik tredjepart ansvarlig for. For mer informasjon om hvordan slik tredjepart behandler personopplysningene må Brukeren henvende seg direkte til slik tredjepart. For øvrige personopplysninger som behandlas i forbindelse med at Brukeren oppretter en C More-konto og bruker Tjenesten er C Mores ansvar.

C More ivaretar Brukers integritet og den behandling av personopplysninger som skjer i Tjenesten er i henhold til GDPR (General Data Protection Regulation). Mer informasjon om hvordan C More behandler Brukers personopplysninger finnes i C Mores Personopplysningsvilkår.

For informasjon om hvilke behandling av personopplysninger som skjer i forbindelse med kjøp via iTunes, se iTunes vilkår og integritetspolicy.

16. Cookies

C More bruker cookies og lignende teknologier på sine plattformer, f.eks. for å forbedre brukeropplevelsen, måle reklame og oppdage bruk av annonseblokkeringsverktøy på Tjenesten. For mer informasjon om hvordan C More bruker cookies se cookiepolicy. Bruker har alltid mulighet til å si nei til cookies etc. For å gjøre dette, kreves at Bruker endrer innstillinger i sin nettleser. Merk at blokkering av cookies kan føre til at Bruker ikke får tilgang til alle sider og funksjoner på Nettstedet. Det kan også føre til redusert brukeropplevelse. For mer detaljert informasjon om cookies og hvordan Brukeren kan stenge cookies, se www.nettvett.no.

17. Endring av Brukervilkårene, Tjenestene og innhold, samt overdragelse av Avtalen

C More forbeholder seg retten til når som helst å endre Brukervilkårene, Tjenestene og/eller innhold i Tjenestene. Varsel om endring i Brukervilkårene som ikke er til åpenbar fordel for Bruker kommer som regel til å gis via e-post eller på Nettstedet. Bruker anbefales derfor regelmessig å holde seg oppdatert via Nettstedet. Dersom Brukeren fortsetter å bruke Tjenestene etter at endring av Brukervilkårene, Tjenestene og/eller innhold i Tjenestene har trådte i kraft, anes Brukeren å ha akseptert endringen. C More har rett til å overdra sine rettigheter og plikter i henhold til Avtalen til annen.

Dersom du har kjøpt ditt abonnement via iTunes og iTunes vilkår er i konflikt med våre vilkår, så har iTunes vilkår forrang. Vi anbefaler deg regelmessig å sette deg inn i iTunes vilkår for å sikre at du er informert om endringer.

18. Brukerens rett til å si opp Avtalen

Dersom Bruker ikke aksepterer varslet endring av Brukervilkårene (i henhold til punkt 17 ovenfor) som ikke er til åpenbar fordel for Bruker, har Bruker rett til å gå fra den del av Avtalen som påvirkes, fra det tidspunkt endringen trer i kraft. Bruker har ved å gå i fra Avtalen i henhold til dette punkt rett til å få tilbakebetalt den del av foretatt betaling som tilsvarer gjenstående del av Abonnements-perioden etter oppsigelse. Dersom Bruker ikke innen 30 dager fra og med endringen er varslet har informert C More om at Bruker vil gå ifra Avtalen, innebærer dette at Bruker aksepterer endringen. Dersom Brukeren fortsetter å bruke Tjenestene etter at endring av Brukervilkårene, Tjenestene og/eller innhold i Tjenestene har trådt i kraft, anses Brukeren å ha akseptert endringen.

19. Tvist

Ved tvist mellom C More og Bruker skal partene i første omgang forsøka å løse tvisten gjennom enighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan tvisten avgjøres av forbrukertvistutvalget. Partene har dog alltid rett til å reise søksmål ved de alminnelige domstoler.

20. Kundeservice

Bruker er velkommen til kontakte C Mores kundeservice for ytterligere informasjon eller ved behov for support. Kontaktopplysninger til C Mores kundeservice finnes under punkt 22 i disse Brukervilkårene eller på Nettstedet.

21. Kontaktopplysninger til C More Entertainment AB

C More Entertainment AB, org. nr 556053-7309  Tegeluddsvägen 3-5  115 84 Stockholm

22. Kontaktopplysninger til C Mores kundeservice

Telefon: 0771-481 481 Epost: info@cmore.se