Brukervilkår

1. Generelt

C More er en internettbasert distributør av tjenester (”Tjenestene”) som gir brukere mulighet til, avhengig av valgt pakke, gjennom streaming se filmer, serier, barneinnhold og lineære TV-kanaler via internett på www.cmore.no (”Nettstedet”) og i C Mores apper. For at en bruker (”Kunden”) skal kunne få tilgang til Tjenestene kreves, utover betaling, at Kunden har registrert en brukerkonto på Nettstedet. En brukerkonto opprettes enten når Kunden selv registrerer seg på Nettstedet, en C More-selger, videreselger eller samarbeidspartner av C More.

C More og TV4 AB, org. nr 556242-7152, inngår i samme konsern (med Bonnier Broadcasting AB org. nr 556802-5646 som felles eier). C Mores søstertjeneste TV4 Play er en gratistjeneste der brukere blant annet kan se TV4-innehold med reklame. Tjenestene bygger på samme tekniske plattform, hvilket innebærer at når Kunden oppretter en brukerkonto på Nettstedet, så opprettes også en hvilende konto for TV4 Play, og om en brukere oppretter en konto for TV4 Play, så opprettes en hvilende konto på Nettstedet. En hvilende konto for TV4 Play aktiveres senere dersom Kunden velger å komplettere med obligatoriske opplysninger på TV4 Play og en hvilende konto på Nettstedet aktiveres dersom brukeren velger å kjøpe noen av de pakker (abonnement) som finnes på C More.

Disse Brukervillkårene utgjør sammen med de øvrige vilkår og den informasjon som gis i forbindelse med kjøp av abonnement, den avtale som gjelder mellom C More Entertainment AB (”C More”) og Kunden for bruk av Tjenestene (”Avtalen”). For å inngå Avtalen må Kunden være 18 år. Kunden har ansvaret for at de opplysninger som Kunden gir i forbindelse med kjøpet og opprettelse av brukerkonto er korrekte, samt løpende å meddele C More dersom opplysningene endres. Kunden har ansvaret for at ingen annen får tilgang til Kundens innloggingsopplysninger og passord. Kunden skal umiddelbart varsle C More dersom Kunden vet eller mistenker at noen annen enn Kunden har fått tilgang til innloggingsopplysninger og passord.

2. Tekniske og geografiske forutsetninger for å bruke Tjenestene

For å kunne bruke Tjenestene kreves at Kunden har nødvendig utstyr, programvare og internettkapasitet. C More har ikke ansvaret for feil og/eller forsinkelse som henger sammen med at Kunden ikke har nødvendig utstyr, programvare og/eller internettkapasitet. Kunden kan se innhold på ulike mottaksenhenter som har Android, Windows, OS X og IOS. Kunden har ikke rett til å registrere fler enn fem (5) mottaksenheter og kan aldri motta innhold fra Tjenestene på fler enn to (2) mottaksenhenter samtidig. C More forbeholder seg retten til å endre de tekniske forutsetningene fra tid til annen.

Kunden har kun rett til å bruke innhold via Tjenestene når Kunden befinner seg i Norge. Fra og med 1. april 2018 har Kunden dog mulighet til, under visse forutsetninger, og i henhold til Europaparlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/1128 om grenseoverskridende portabilitet for innholdstjenester online på det indre markedet, bruke innhold via Tjenestene når Kunden midlertidig befinner seg utenfor Norge, men innen EU/EØS.

3. Pris, betaling og håndtering av betalingsinformasjon

Abonnement tegnes for den perioden som fremgår av informasjonen og vilkårene ved kjøpet (”Abonnementsperiode”). Dersom Kunden har valgt en kampanje med bindingstid, går Abonnementsperioden over til å bli en 30 dagersperiode etter at bindingstiden har løpt ut, se videre under punkt 4, ”Automatisk fornyelse av abonnement”. Betaling av abonnementsavgiften skjer på forskudd frem til Kunden sier opp abonnementet. Abonnementsavgiften betales gjennom at avgiften trekkes fra det kredittkort som Kunden har lagt inn. Dersom betaling skjer via kredittkort forfaller Abonnementsavgift for en fornyet Abonnementsperiode til betaling den siste dagen i inneværende Abonnementsperiode.

Pris for kjøp av innhold utover det som inngår i abonnementet (f.eks. enkeltkjøp) fremgår av prislisten som gjelder fra tid til annen og som finnes på Nettstedet. Samtlige priser er angitt inklusiv moms og i norske kroner (NOK). Utover betaling til C More (eller annen som Kunden har inngått avtale med om tilgang til Tjenestene) for abonnement eller f.eks. innhold ved enkeltkjøp, tillkommer den avgift som Kunden betaler til sin internetttilbyder, som håndteres mellom Kunden og dennes internetttilbyder utenfor rammen for denne Avtalen. Betaling til C More skjer via den eller de betalingsformidlere som C More bruker fra tid til annen. Kunden kan betale med kredittkort (VISA eller Mastercard). Kunden bør notere at eventuelle avgifter og ytterligere vilkår kan gjelde for bruken av disse betalingsalternativene. Informasjon om innholdet i slike vilkår gis ikke av C More.

På Kundens kontoutdrag for kredittkort kommer kjøpet til å bokføres som C More. Kunden har ansvaret for at den kontoen som i henhold til denne Avtalen skal debiteres abonnementsavgift på forfallsdagen har tilstrekkelig innestående til å dekke den abonnementsavgift som debiteres fra tid til annen. Dersom det mangler midler, forbeholder C More seg retten til å sende faktura. Ved forsinket betaling har C More rett til å debitere Kunden forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven, lovlige gebyrer for inkasso og betalingsoppfordring. Videre har C More rett til umiddelbart å si opp Avtalen helt eller delvis eller på annet vis begrense Kundens tilgang til Tjenestene. For det tilfellet at Kunden har kjøpt abonnement eller f.eks. innhold gjennom enkeltkjøp via en tredjepart, videreselger eller annen samarbeidspartner av C More) og betalingen i henhold til Kundens avtale med slik tredjepart skal skje til denne, gjelder de betalingsalternativer og betalingsvilkår som fremgår av Kundens avtale med slik tredjepart.

4. Automatisk fornyelse av abonnement

Abonnement fornyes automatisk gjennom at Abonnementsperiodeen forlenges med 30 dager forutsatt at Kunden ikke har sagt opp abonnementet. Dette innebærer at C More kommer til å fortsette å debitere abonnementsavgift i henhold til med punkt 3 frem til Kunden sier opp abonnementet.

5. Begrensninger i angreretten

Avtalen omfattes av angrerettloven. Dette innebærer bl.a. at Kunden har rett til til å gå fra Avtalen (angrerett) innen 14 dager fra den dag da Avtalen ble inngått (angrefristen). For å benytte angreretten må Kunden innen angrefristens utløp kontakte C Mores kundeservice (telefon: 987 02232)- Merk at angrefristen er begrenset. Dersom Kunden logger inn på Tjenesten og aktiverer streaming av innhold, samtykker Kunden til at C More begynner oppstart av Tjenesten også før utløpet av angrefristen. Dette innebærer at Kunden har samtykket til at Tjenestene er levert og at det dermed ikke gjelder noen angrerett fra og med det tidpunkt når Kunden aktiverer streaming av innhold. Kunden kan også varsle C More om påberopelse av angretten gjennom å fylle inn og postlegge angreskjema til C More. Skjemaet finnes her: https://signform.no/dss/index.php?view=forms&id=12. Skjemaet sendes til til C Mores kundeservice via e-post (cmore@tv2.no)

6. Kampanjer og Gratistilbud

C More kan komme til å tilby nye brukere redusert pris (”Kampanjtilbud”) eller bruk av Tjenesten uten kostnad (”Gratistilbud”) i visse perioder (”Kampanjeperiode, respektive ”Gratisperiode”). Retten til å benytte seg av Kampanjetilbud og/eller Gratistilbud kan være på vilkår om at (i) hverken Kunden eller noen i Kundens husstand har tegnet et abonnement i forbindelse med et Kampanjetilbud, respektive Gratistilbud, de siste seks (6) månedene og (ii) Kunden ikke har vært Kunde i løpet av de siste tre (3) månedene. Utover de vilkår som angis her, kan et Kampanjetilbud og Gratistilbud være betinget av visse ytterligere vilkår angitt på Nettstedet. Etter Kampanjeperiodens utløp kommer Kunden, forutsatt at Kunden ikke aktivt sier opp abonnementet tidligere, til å debiteres den pris som C More har varslet skal gjelde etter Kampanjeperioden. Dette innebærer videre at C More kommer til å debitere slik abonnementsavgift frem til disse Kunden sier opp abonnementet eller C More meddeler Kunden at annen pris skal gjelde. Etter Gratisperiodens utløp kommer Kunden, forutsatt at Kunden ikke sier opp Gratistilbudet i henhold til det nedenforstående, til å debiteres den pris som C More har varslet skal gjelde for Tjenestene etter Gratisperioden. Dette innebærer at Gratistilbudet går over til et Abonnement og at C More kommer til å debitere slik abonnementsavgift frem til Kunden sier opp Abonnementet eller C More varsler Kunden at annen pris skal gjelde. Dersom Kunden sier opp et Gratistilbud i løpet av Gratisperioden, har C More rett til umiddelbart å avslutte Gratistilbudet og stenge Kundens tilgang til de relevante Tjenestene.

7. Endring av abonnementsavgift

C More har rett til å endre abonnementsavgiften (også under Kampanjeperioden) gjennom å varsle Kunden senest 30 dager innen endringen trer ikraft. Slikt varsel publiseres på Nettstedet eller sendes til Kunden via e-post. Dersom Kunden har tegnet et abonnement med bindingstid, trer endringen ikke i kraft før tidligst 30 dager etter at bindingstiden har løpt ut.

8. Bruk av Tjenestene m.m.

Kunden har ansvaret for at Tjenestene ikke brukes i strid med gjeldende lov, samt at Tjenestene kun brukes for personlig og privat bruk. Alt materiale som Kunden får tilgang til gjennom Tjenestene er beskyttet av norsk, svensk og internasjonal opphavsrettslovgivning, og annen relevant lovgivning. Kunden har ikke rett til å forføye over materiale som Kunden får tilgang til gjennom Tjenestene i strid med opphavsrettslovgivning, annen relevant lovgivning eller i strid med denne Avtalen. Dette innebærer blant annet at Kunden ikke kan spre eller kopiere slikt materiale, ikke tillgjengeliggjøre materialet til allmennheten eller bruke materialet til kommersielle formål. Kunden kan ikke la annen person bruke Kundens inloggningsopplysninger. Kunden får ikke omgå, ta bort, endre eller for øvrig påvirke den teknikk og/eller det sikkerhetssystem som C More benytter for å beskytte Tjenestene. Kundens handlinger i strid med dette punkt 8 skal alltid anses som et vesentlig avtalebrudd og medføre rett til C More umiddelbart å si opp Avtalen og stenge Kunden fra å bruke Tjenestene, uten plikt til å betale tilbake mottatt betaling, uansett bindingstid. Slike hendelser kan også medføre erstatningsplikt for Kunden. C More forbeholder seg retten til å stenge Kunden fra all bruk av Tjenestene, uten plikt til å betale tilbake mottatt betaling uansett bindingstid, ved brudd på denne Avtalen.

9. C Mores ansvar for feil i, og forsinket leveranse av, Tjenestene

Tjenestenes karakter gjør at forstyrrelser, f.eks. på grunn av overbelastning, nettverks- og/eller andre kommunikasjonsfeil og/eller problemer, kan forekomme som kan innebære at Kunden ikke kan bruke kjøpt innhold. C More har ikke ansvar for at Kunden ikke kan bruke Tjenestene på grunn av slik overbelastning, feil og/eller problem. Utover hva som angis ovenfor er C Mores ansvar ytterligere begrenset til kun å omfatte feil i, og forsinket leveranse av, Tjenester som skyldes C More. C More har f.eks. ikke ansvar for feil og forsinkelse som skyldes Kunden eller feil i Kundens utstyr (som f.eks. at det ikke oppfyller de tekniske forutsetningene angitt i punkt 2 ovenfor) eller annet utstyr som ikke tillhører C More. C Mores ansvar omfatter ikke i noe tilfelle skade i eller tap i næringsvirksomhet.

10. Uegnet innhold

Det kan finnes innhold i Tjenestene som kan være, eller oppfattes som, uegnet for mindreårige eller andre. Kunden har ansvaret for at mindreårige ikke bruker uegnet innhold via Kundens brukerkonto.

11. Reklamasjon

Dersom Kunden anser at Tjenestene har mangler eller at leverering av Tjenestene er forsinket, må Kunden, for å få påberope seg mangelen, sende reklamasjon gjennom å kontakte C Mores kundeservice innen to (2) måneder fra mangelen inntraff (kontaktopplysninger til kundeservice finnes i punkt 20 i disse Brukervilkårene, eller på Nettstedet). Ved reklamasjon skal Kunden oppgi viss informasjon slik som f.eks. hvilket innhold (film, serieavsnitt, match etc.) som reklamasjonen gjelder, dato og tidspunkt for feilen/forsinkelsen, hvilken internettilbyder som Kunden har, Kundens postadresse, en detaljert redegjørelse for feilen/forsinkelsen etc. Kunden skal videre sende med med kvittering for det kjøpte abonnementet eller tjenesten eller på annet vis kunne vise sitt kjøp.

12. Sosiale medier

Tjenestene kan la Kunden integrere sine aktiviteter i Tjenestene med funksjonalitet som tilbys av andre nettverkstjenester, f.eks. Twitter og Facebook (”Sosiale Medier”), gjennom for eksempel å la andre ta del i den profil som Kunden har på Tjenestene, samt dele lenker med andre brukere av Tjenestene. Dersom Kunden velger å aktivere slik funksjon kan det bli mulig for andre å se den profil som Kunden har på Tjenestene. Kunden samtykker til at C More ikke har ansvaret for innholdet når det er integrert med Sosiale Medier. C More forbeholder seg dog retten til umiddelbart å stenge hele eller deler av Tjenestene dersom Kunden bruker Tjenestene i forbindelse med Sosiale Medier på en måte som C More vurderer som klanderverdig, slik som f.eks. å (i) publisere eller skape noe som innebærer ærekrenkelse, forulemping, trakassering, mobbing eller noe som på annet vis er støtende eller klanderverdig, (ii) sende spam til andre brukere og/eller (iii) for øvrig gjør noe som strider mot gjeldende lov og/eller forskrift.

13. Avtaletid og oppsigelse

Avtalen gjelder i Abonnementsperioden og forlenges automatiskt i henhold til punkt 4 ovenfor, dersom Kunden ikke sier opp abonnementet. Kunden har rett til å si opp abonnementet når som helst dersom abonnementet ikke har noen bindingstid, gjennom å kontakte C Mores kundeservice (kontaktopplysninger til kundeservice finnes under punkt 20 i disse Brukervilkårene, eller på Nettstedet). Tilbakebetaling av allerede betalt abonnementsavgift skjer dog ikke. C More kan, utover det som er angitt i punkt 8, si opp Avtalen med umiddelbar vikning dersom C More (i) beslutter å stenge Tjenestene helt eller delvis, (ii) beslutter å vesentlig endre Tjenestene og/eller innhold eller (iii) har annen rimelig grunn til å si opp Avtalen. Oppsigelse av Avtalen fra C Mores side kan skje via e-post, telefon, eller informasjon på Nettstedet.

Dersom C More sier opp Avtalen i henhold til (i)-(iii) i dette punktet, skal C More betale tilbake den del av Kundens betaling for kjøp av abonnement som tilsvarer gjenstående del av Abonnementsperioden etter oppsigelsen.

14. Personopplysninger

I forbindelse med at Kunden registrerer en konto på Nettstedet gir Kunden personopplysninger som C More bl.a. bruker for å tilby en relevant og intressant tjeneste. I viss utstrekning kan C More via cookies og liknande teknologier få informasjon om hvilket innhold Kunden foretrekker og hvordan Kunden manøvrerer på C Mores plattformer.

C More ivaretar Kundens integritet og den behandling av personopplysninger som skjer i Tjenesten er i henhold til GDPR (General Data Protection Regulation). Mer informasjon om hvordan C More behandler Kundens personopplysninger finnes i C Mores Personopplysningsvilkår.

15. Cookies

C More bruker cookies og lignende teknologier på sine plattformer, f.eks. for å forbedre brukeropplevelsen, måle reklame og oppdage bruk av annonseblokkeringsverktøy på Tjenesten. For mer informasjon om hvordan C More bruker cookies se cookiepolicy. Kunden har alltid mulighet til å si nei til cookies etc. For å gjøre dette, kreves at Kunden endrer innstillinger i sin nettleser. Merk at blokkering av cookies kan føre til at Kunden ikke får tilgang til alle sider og funksjoner på Nettstedet. Det kan også føre til redusert brukeropplevelse.

16. Endring av Brukervilkårene, Tjenestene og innhold, samt overdragelse av Avtalen

C More forbeholder seg retten til når som helst å endre Brukervilkårene, Tjenestene og/eller innhold i Tjenestene. Varsel om endring i Brukervilkårene som ikke er til åpenbar fordel for Kunden kommer som regel til å gis via e-post eller på Nettstedet. Kunden anbefales derfor regelmessig å holde seg oppdatert via Nettstedet. Dersom Kunden ikke aksepterer varslet endring av Brukervilkårene som ikke er til åpenbar fordel for Kunden, har Kunden rett til å gå fra den del av Avtalen som påvirkes, fra det tidspunkt endringen trer i kraft. Kunden har ved å gå i fra Avtalen i henhold til dette punkt rett til å få tillbakebetalt den del av foretatt betaling som tilsvarer gjenstående del av Abonnementsperioden etter oppsigelse. Dersom Kunden ikke innen 30 dager fra og med endringen er varslet har informert C More om at Kunden vil gå ifra Avtalen, innebærer dette at Kunden aksepterer endringen. Videre gjelder at dersom Kunden fortsetter å bruke Tjenestene etter at endring av Brukervilkåren, Tjenestene og/eller innhold i Tjenestene har trådt i ikraft, skal Kunden anses ha akseptert endringene. C More har rett til å overdra sine rettigheter og plikter i henhold til Avtalen til annen.

17. Tvist

Ved tvist mellom C More og Kunden skal partene i første omgang forsøka å løse tvisten gjennom enighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan tvisten avgjøres av forbrukertvistutvalget. Partene har dog alltid rett til å reise søksmål ved de alminnelige domstoler.

18. Kundeservice

Kunden er velkommen til kontakte C Mores kundeservice for ytterligere informasjon eller ved behov for support. Kontaktopplysninger til C Mores kundeservice finnes under punkt 20 i disse Brukervilkårene eller på Nettstedet.

19. Kontaktopplysninger til C More Entertainment AB

C More Entertainment AB, org. nr 556053-7309  Tegeluddsvägen 3-5  115 84 Stockholm

20. Kontaktopplysninger til C Mores kundeservice

Telefon: 987 02232 Epost: cmore@tv2.no