Alminnelige vilkår for bruk av C More Play

1. Generelt

C More Play er en internettbasert tjeneste (”Tjenesten”) som gir brukeren mulighet til å se filmer, sport og serier fra C More gjennom streaming på internett på www.cmore.no (”Nettsiden”). Brukeren (”Kunden”) må opprette en brukerkonto, inngå avtale om kjøp av innhold, samt akseptere vilkårene som fremgår nedenfor (”Alminnelige Vilkår”) for å få tilgang til Tjenesten. De Alminnelige Vilkårene utgjør, sammen med de øvrige vilkårene som gjelder ved kjøp av innhold via Tjenesten, den avtalen som gjelder mellom C More Entertainment AB (”C More”) og Kunden for bruk av Tjenesten (”Avtalen”). Kunden må være fylt 18 år for å kunne inngå Avtalen. Kunden garanterer at opplysninger, som gis i forbindelse med etablering av brukerkontoen, er korrekte. Kunden forplikter seg til å gi C More fortløpende beskjed dersom opplysningene endres. Kunden har ansvar for at ingen andre får tilgang til innloggingsopplysninger og passord. Kunden skal umiddelbart gi C More beskjed dersom Kunden vet eller mistenker at noen andre enn Kunden har fått tilgang til innloggingsinformasjon og passord.

2. Tekniske og geografiske forutsetninger for å bruke Tjenesten

Kunden må ha nødvendig utstyr, software og internettkapasitet for å kunne benytte Tjenesten. C More har ikke ansvar for feil og/eller forsinkelser som skyldes at Kunden ikke har nødvendig utstyr, software og/eller internettkapasitet. Kunden kan få tilgang til Tjenestens innhold på ulike mottakerenheter. Inntil videre er Tjenesten tilgjengelig for enheter med Windows og OS X, samt apper til iOS, Android, Samsung SmartTV og Xbox One. Kunden kan ikke registrere mer enn fire (4) mottakerenheter og kan aldri få innhold fra Tjenesten fra flere enn en (1) mottakerenhet samtidig. C More forbeholder seg retten til å kunne endre de tekniske forutsetningene fra tid til annen. Kunden har kun tilgang til Tjenesten når Kunden befinner seg i Norge.

3. Pris, betaling og betalingsinformasjon

Tjenestens innhold kjøpes i form av tegning av et abonnement. Abonnement tegnes for en periode som tilsvarer 30 dager (“Abonnementsperioden”). Betaling av abonnementsavgiften skjer forskuddsvis. Abonnementet betales enten ved at abonnementsavgiften trekkes fra et kredittkort Kunden har oppgitt, eller på annen måte som Kunden og C More har avtalt. Abonnementsavgiften for neste Abonnementsperiode forfaller til betaling på siste dag i den til enhver tid inneværende Abonnementsperiode. Pris for kjøp av Tjenestens innhold fremgår av den til enhver tid gjeldende prisliste som fremgår av Nettsiden. Alle priser er inkludert merverdiavgift og i norske kroner (NOK). I tillegg til prisen for innholdet, må Kunden betale vederlag til sin internettleverandør. Forholdet mellom Kunden og internettleverandøren er C More uvedkommende og faller utenfor denne Avtalen. Betaling skjer via de betalingsformidlere som C More bruker til enhver tid. Kundene kan betale med kredittkort (VISA eller MasterCard), eller på annen måte som Kunden og C More har avtalt. Kunden bør være oppmerksom på at eventuelle gebyrer og andre vilkår kan gjelde for bruken av disse betalingsmetodene. C More besitter ikke informasjon om innholdet av slike vilkår. På Kundens kontoutskrift for kredittkort vil kjøpet bli registrert som C More/C Now. Kunden har ansvaret for at den kontoen som skal betale abonnementsavgiften har tilstrekkelig dekning på forfallsdagen. Ved for sen betaling har C More rett til å belaste Kunden for forsinkelsesrente i henhold til den til enhver tid gjelde forsinkelsesrentelov, samt gebyrmessig erstatning slik som inkassogebyr etc. Videre har C More rett til å si opp Avtalen umiddelbart helt eller delvis samt for øvrig begrense Kundens tilgang til Tjenesten.

4. Automatisk fornyelse av abonnement

Med mindre Kunden har sagt opp abonnementet, forlenges Abonnementsperioden automatisk med 30 dager. Dette betyr at C More vil fortsette å kreve abonnementsavgift i samsvar med punkt 3 til Kunden sier opp abonnementet.

5. Angrefristloven og begrensninger i angreretten

C More kan i løpet av visse perioder tilby redusert pris til nye brukere (“Kampanjeperiode”). Retten til å delta i slike kampanjetilbud forutsetter at (i) verken Kunden eller noen i Kundens husstand har tegnet et abonnement i forbindelse med en annen kampanje de foregående seks (6) månedene og (ii) at det ikke har eksistert noe kundeforhold de tre (3) foregående månedene. Ytterligere vilkår for deltakelse kan fremgå av Nettsiden. Etter Kampanjeperioden vil Kunden bli belastet den prisen som C More har informert om at gjelder etter Kampanjeperioden, med mindre Kunden har sagt opp sitt abonnement. Dette betyr at C More vil belaste slik Abonnementsavgift til Kunden sier opp abonnementet, eller til C More varsler Kunden om at andre priser vil gjelde.

7. Endring av abonnementsavgiften

C More har rett til å endre abonnementsavgiften (gjelder også i Kampanjeperioder) ved å varsle Kunden 30 dager før prisendringen trer i kraft. Slikt varsel gis på Nettsiden eller på e- post.

8. Bruk av tjenesten mm.

Kunden har ansvar for at Tjenesten ikke brukes i strid med gjeldende lover, samt at Tjenesten bare benyttes til personlig og privat bruk. Alt materiale som Kunden får tilgang til gjennom Tjenesten er beskyttet av norske og internasjonale regler om opphavsrett og annen lovgivning. Kunden skal ikke benytte materialet som Kunden får tilgang til gjennom Tjenesten i strid med den til enhver tid gjeldende opphavsrettslovgivning, andre gjeldende lover eller i strid med denne Avtalen. Dette betyr at Kunden ikke må spre eller kopiere slikt materiale, gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten eller bruke materialet i kommersielle sammenhenger. Kunden får ikke la en annen person bruke Kundens påloggingsinformasjon. Kunden skal ikke omgå, fjerne, endre eller på annen måte påvirke teknologi og/eller det sikkerhetssystem som C More bruker for å beskytte Tjenesten. Dersom Kunden opptrer i strid med denne paragraf 8 skal bruddet anses som et vesentlig mislighold som gir C More rett til å heve Avtalen umiddelbart og stenge Kunden ute fra Tjenesten uten plikt til å betale tilbake abonnementsavgift. Kundens atferd kan medføre erstatningsplikt for Kunden. C More forbeholder seg retten til å stenge all tilgang til Tjenesten ved brudd på denne Avtalen, uten plikt til å betale tilbake abonnementsavgift.

9. C Mores ansvar for feil og forsinkelser

Tjenesten er av en slik karakter at forstyrrelser, som f.eks. overbelastning, nettverks- og/eller andre kommunikasjonsfeil og/eller problemer, kan forekomme og kan innebære at Kunden ikke kan benytte Tjenesten eller kjøpt innhold. C More har ikke ansvar for at Kunden ikke kan benytte Tjenesten eller kjøpt innhold på grunn av slik overbelastning, feil og/eller problemer. I tillegg til ovenstående begrensninger er C More sitt ansvar begrenset til kun å omfatte feil i forsending eller leveranse av Tjenesten som skyldes C More. C More har ikke ansvar for f.eks. feil som skyldes Kunden eller feil i Kundens utstyr (for eksempel at de tekniske forutsetningene i punkt 3 ovenfor ikke oppfylles) eller annet utstyr som ikke tilhører C More.

10. Upassende innhold

Det kan være innhold på Tjenesten som kan være eller oppfattes som uegnet for mindreårige eller andre. Kunden har ansvar for at mindreårige ikke får tilgang til upassende innhold via Kundens brukerkonto.

11. Reklamasjon

Hvis kunden mener at Tjenesten inneholder feil, må Kunden påberope forholdet ved å sende reklamasjon til C More via e-post eller brev innen to (2) måneder fra det tidspunkt forholdet oppstod. Kontaktinformasjon for kundeservice finnes på Nettsiden. Reklamasjonen skal inneholde opplysninger slik som hvilket innhold (film, serieepisode etc.) reklamasjonen gjelder, dato og klokkeslett for feilen/ forsinkelsen, hvilken internettleverandør Kunden benytter, Kundens adresse, en detaljert beskrivelse av feilen/ forsinkelsen osv. Videre skal Kunden alltid legge ved kvittering for kjøp av abonnementet til Tjenesten sammen med reklamasjonen.

12. Sosiale medier

Tjenesten vil kunne innebære at Kunden kan integrere sine aktiviteter i Tjenesten med funksjonalitet tilgjengelig på andre nettjenester, som for eksempel Twitter og Facebook (“Sosiale Medier”), for eksempel ved å la andre ta del av den profil Kunden har på Tjenesten samt dele linker med andre brukere av Tjenesten. Hvis Kunden velger å aktivere en slik funksjon kan det være mulig for andre å se Kundens profil i Tjenesten. C More har intet ansvar for Kundens atferd og bruk av Tjenestens og dens innhold i sosiale medier. C More forbeholder seg likevel retten til umiddelbart å stenge hele eller deler av Tjenesten dersom Kundens atferd i Sosiale Medier er en måte som C More anser som klanderverdig, for eksempel (i) publiserer eller lager noe som utgjør baksnakking, fornærmelser, trakassering, mobbing eller på annen måte fremstår som støtende eller upassende, (ii) sender spam til andre brukere og/eller (iii) ellers gjør noe som bryter lov eller forskrift.

13. Varighet og oppsigelse

Avtalen gjelder i hele Abonnementsperioden og den forlenges automatisk i samsvar med punkt 4 ovenfor, hvis Kunden ikke sier opp abonnementet. Kunden har rett til å si opp abonnementet når som helst ved å sende en skriftlig melding (brev eller e-post) til C Mores kundeservice. Det gis ingen refusjon av allerede betalte abonnementsavgifter. C More kan, i tillegg til hva som er angitt i punkt 8, si opp Avtalen med øyeblikkelig virkning hvis C More (i) bestemmer seg for å stenge Tjenesten helt eller delvis, (ii) bestemmer seg for å endre Tjenesten og/eller innhold betydelig, eller (iii) har annen rimelig grunn til å si opp Avtalen. Oppsigelse av Avtalen fra C Mores side kan gjøres via e-post, telefon eller informasjon på Nettsiden. Hvis C More sier opp avtalen i samsvar med (i) – (iii) ovenfor i dette punkt, skal C More betale tilbake til Kunden den del av abonnementsavgiften som er forskuddsbetalt og som tilsvarer den gjenværende del av Abonnementsperioden etter oppsigelsen.

14. Behandling av personopplysninger

Kunden samtykker til at C More kan behandle personopplysninger som Kunden gir i forbindelse med bruk av Tjenesten i overensstemmelse med det som er nevnt nedenfor. Formålet med behandlingen er administrasjon av Tjenesten og markedsføring, inklusive direktemarkedsføring. Videre kan C More bruke opplysningene til å utvikle, endre og tilpasse varer og tjenester til kundene. C More har rett til å gi personopplysningene til tredjemann for markedsføringsformål på oppdrag av C More selv. Videre har C More også rett til slik overføring til tredjemann når det gjelder navn, adresse, telefonnummer, kjønn, fødselsår og e-postadresse, samt informasjon om hvor opplysningene kommer fra. Kunden har rett til å kreve at personopplysningene ikke brukes til direkte markedsføring. Kunden har rett til å be om at C More korrigerer gale opplysninger. Kunden har i tillegg rett til å be om informasjon om hvordan personopplysninger om Kunden behandles, formålet med behandlingen, hvor opplysningene er hentet fra, og hvilke mottakere og kategorier av mottakere opplysningene er gitt til. For mer informasjon om C Mores behandling av personopplysninger, samt spørsmål, vennligst ta kontakt med C More kundeservice.

15. Endring av de Alminnelige Vilkårene, Tjenesten og Tjenestens innhold samt overføring av Avtalen

C More forbeholder seg retten til når som helst å kunne endre de Alminnelige Vilkår, Tjenesten og/eller innhold i Tjenesten. Melding om endring i de Alminnelige Vilkårene, og som ikke er til Kundens åpenbare fordel, vil som regel bli gitt via e-post eller på Nettsiden. Kunden oppfordres derfor til å oppdatere seg på innholdet tilgjengelig på Nettsiden jevnlig. Dersom Kunden ikke aksepterer endringen av de Alminnelige Vilkårene som ikke er til Kundens åpenbare fordel, har Kunden rett til å si opp Avtalen med virkning fra det tidspunkt endringen trer i kraft. Kunden har ved fratreden av Avtalen i medhold av dette punktet rett til å få tilbake den del av abonnementsavgiften som er forskuddsbetalt og som tilsvarer den gjenværende del av Abonnementsperioden etter at oppsigelsen trer i kraft. Dersom Kunden ikke innen 30 dager fra og med endringen er blitt varslet informerer C More om at Avtalen sies opp, anses Kunden for å ha godtatt endringen. Videre gjelder at dersom Kunden har fortsatt å bruke Tjenesten etter at en endring av de Alminnelige Vilkårene, Tjenesten og/eller innholdet i Tjenesten har trådt i kraft, skal Kunden anses for å ha godtatt endringen. C More har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter denne Avtalen til en tredjepart.

16. Tvister

Avtalen reguleres av norsk rett.

17. Kundeservice

Kunden er velkommen til å kontakte C Mores kundeservice for ytterligere informasjon eller ved behov for support. Kontaktinformasjon til C Mores kundetjeneste fremgår av Nettsiden.

18. Kontaktinformasjon C More

TV 2 AS/C More Karl Johans gate 14 Postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo 02255 0157 Oslo Org. Nr: 556053-7309